Rada Rodziców

W naszej szkole działa Rada Rodziców. Jej głównym celem
współpraca ze szkołą w zakresie wszystkich spraw dotyczących
kształcenia, wychowania i funkcjonowania Szkoły.
Zapraszamy do wspólnego działania wszystkich Rodziców i
Opiekunów dzieci, którzy chcą coś wspólnie zrobić dla naszej
szkolnej społeczności.
Ze względów formalnych, nasze działania realizujemy w ramach dwóch obszarów:
Radę Rodziców tworzą przedstawiciele wszystkich klas (po 1 osobie z każdego oddziału).
Formalna rada podejmuje decyzje dotyczące m.in:
– Uchwalenia programu wychowawczo profilaktycznego
– Opiniowania dokumentów szkoły
– Wydatkowania środków Rady Rodziców
– Składania wniosków i opinii.
Spotykamy się co najmniej raz na kwartał, w razie potrzeby częściej. Są to spotkania
otwarte, może w nich wziąć udział każdy chętny rodzic lub prawny opiekun dziecka
uczęszczającego do SP110 w Krakowie. Ważne decyzje podejmujemy w głosowaniach, w
tym zdalnych, za pośrednictwem grupy mailowej w skład której wchodzą członkowie Rady
Rodziców.
Rada Rodziców gromadzi fundusze w postaci dobrowolnej składki, której wysokość
określana jest przez Radę. Środki te wydawane są m.in na: nagrody w szkolnych
konkursach dla dzieci, dodatkowe wyposażenie szkoły, organizację wydarzeń na terenie
szkoły dla dzieci (Mikołaj), wspólne prezenty dla grona pedagogicznego.
Kompetencje i zasady działania Rady Rodziców są opisane szczegółowo w regulaminie
dostępnym tutaj [link do regulaminu]
Skład Rady Rodziców 2022/2023:
Wioletta Żelazowska – przewodnicząca (prezydium RR), 2a
Joanna Styrna-Duc – skarbniczka (prezydium RR), 5a
Małgorzata Spasiewicz-Bulas – zastępczyni przewodniczącej (prezydium RR), 2b
Lech Madej – zastępca przewodniczącej (prezydium RR), 3b
Joanna Foryś-Maziak – 1a
Aleksandra Śpiewak – 1b
Anna Szmajda – 1c
Krzysztof Domiński – 3a
Wojciech Dobosz – 4a

Współpraca z innymi rodzicami:

Radę Rodziców+ tworzą przedstawiciele trójek klasowych oraz wszyscy inni rodzice,
opiekunowie oraz chętni do działania na rzecz szkoły. Naszą platformą komunikacji, poza
zebraniami RR, jest grupa na WhatsApp, na której można zgłaszać i dyskutować pomysły
na działania (chęć dołączenia do grupy można zgłaszać do przedstawicieli klas).
Konkretne przedsięwzięcia realizujemy w ramach Grupy Roboczych. Te tworzone są w
wyniku zebrania się przynajmniej dwóch osób które postanawiają wspólnie pracować nad
pomysłem dotyczącym całej szkoły i współpracować z dyrekcją szkoły. Ustalają nazwę,
sposób komunikacji, określają cel, zadania i potrzeby wraz z podaniem przybliżonego
horyzontu prac o którym informują prezydium RR. Przedstawiciele klas w głosowaniu
akceptują powołanie grupy. Po uzyskaniu akceptacji informacja o powołaniu jest
przekazywania Dyrekcji Szkoły. Informacje o możliwości dołączenia do grupy umieszczana
jest na grupie Whatsapp oraz przekazywana wszystkim rodzicom za pośrednictwem
przedstawicieli klas.
Grupa wyznaczając lidera/kę odpowiedzialną za administrowanie kanałem komunikacji
(Dodawanie członków, moderowanie wątków itd) oraz przekazaniem co kwartał informacji o
statusu grupy do prezydium.
Informacje o aktualnie działających grupach dodamy po pierwszym zebraniu Rady Rodziców
w nowym roku szkolnym.

 


RADA RODZICOW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ .NR 110 W KRAKOWIE
UL .SKWEROWA 3 , 30- 317 KRAKOW  NUMER RACHUNKU:
08 1540 1115 2111 0003 2058 0001


Skład Rady Rodziców:

  • Wioletta Żelazowska (3a) – przewodnicząca
  • Magdalena Jankowska (1b) – zastępca
  • Amelia Skrzyńska (1b) – zastępca
  • Joanna Styrna (6) – skarbnik 
     


Font Resize