Harmonogram klasyfikacji rocznej za rok szkolny 2022/2023

Harmonogram klasyfikacji rocznej za rok szkolny 2022/2023

1. Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych i ocenie nieodpowiedniej lub nagannej zachowania oraz nieklasyfikowaniu ucznia. – 16 maja 2023 roku.

2. Informacja o przewidywanych ocenach rocznych do 6 czerwca 2023 roku

3. 7 czerwca 2023 składanie podań o poprawienie oceny

4. 7 czerwca 2023 r do 14 czerwca 2023 r przeprowadzenie sprawdzianów

5. Ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych – 14 czerwca 2023 roku

6. Zebranie zespołów klasyfikacyjnych – podjęcie uchwały zatwierdzającą klasyfikację roczną – 19 czerwca 2023

Ważne informacje.
Zgodnie zapisem Statutu szkoły
§ 46
1. Uczeń ma prawo do poprawy proponowanej rocznej i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny z zachowania.
2. W następnym dniu po uzyskaniu informacji o proponowanej rocznej lub śródrocznej ocenie z zajęć edukacyjnych, uczeń ma obowiązek zgłosić chęć poprawy oceny w formie pisemnej nauczycielowi uczącemu tego przedmiotu i podać o jaką ocenę się ubiega.

W związku z powyższym zapisem,
Nauczyciel wskazuje termin i zakres wiadomości oraz formę wykonania zadań zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania na ocenę o którą uczeń się ubiega
Jeżeli uczeń otrzymał ocenę o jaką się ubiegał to jest ona oceną roczną z danego przedmiotu.
W przypadku gdy uczeń nie otrzymał oceny o którą się ubiegał to przewidywana przez nauczyciela ocena jest oceną ustaloną.

 
Share this article
Font Resize