O Radzie Rodziców

W imieniu kończącego kadencję prezydium Rady Rodziców SP 110, przekazujemy kilka
ważnych informacji dotyczących działania Rady Rodziców i zapraszamy do wspólnego
działania.
Zapraszamy do dołączenia nowe osoby, zarówno do reprezentowania klasy w ramach
formalnej Rady Rodziców, jak i do działania na rzecz szkoły w ramach Rady Rodziców+.
Termin pierwszego spotkania Rady Rodziców zostanie podany wkrótce.

Kilka informacji organizacyjnych i rekomendacji:
– W każdej klasie rodzice wybierają 1 rezprezentanta do Rady Rodziców, który w
głosowaniach będzie podejmował decyzje w imieniu klasy
– Osoba, która jest przedstawicielem nie musi (ale może) pełnić absorbującej funkcji w
trójce (np. przewodniczącego/j, skarbnika/czki) . Powinna być formalnie w trójce – ze
względu na przesyłanie informacji na Librusie i jego ustawienia.
– pracę Rady Rodziców organizuje prezydium (w składzie: Przewodniczący/a,
Zastępcy, Skarbnik/czka), wspiera skarbnik basenowy, który współpracuje ze
skarbnikami klasowymi i szkolną koordynatorką basenu zbierając składki za
komercyjny basen
– osoby, do pełnienia tych funkcji wybieramy na 1 zebraniu RR
– Rekomendujemy skład “trójki klasowej” do 5 osób (w klasie 3 – osoba do pomocy w
organizacji komunii)
– Wszystkie osoby, które chcą się zaangażować w działania na rzecz szkoły (w
szczególności przedstawicieli “trójek”) zapraszamy na zebrania i do dołączenia do
grupy Rada Rodziców+. Żeby się zaangażować nie trzeba być formalnym
przedstawicielem klasy, ani być w trójce.

Poniżej informacje o tym, jakie metody działania wypracowaliśmy w
poprzednim roku:
Ze względów formalnych, nasze działania realizujemy w ramach dwóch obszarów:
Radę Rodziców tworzą przedstawiciele wszystkich klas (po 1 osobie z każdego oddziału).
Formalna rada podejmuje decyzje dotyczące m.in:
– Uchwalenia programu wychowawczo profilaktycznego
– Opiniowania dokumentów szkoły
– Wydatkowania środków Rady Rodziców
– Składania wniosków i opinii.
Spotykamy się co najmniej raz na kwartał, w razie potrzeby częściej. Są to spotkania
otwarte, może w nich wziąć udział każdy chętny rodzic lub prawny opiekun dziecka
uczęszczającego do SP110 w Krakowie. Ważne decyzje i wszystkie decyzje dotyczące
wydatkowania z funduszy Rady Rodziców podejmujemy w głosowaniach, w tym zdalnych,
za pośrednictwem grupy mailowej w skład której wchodzą wybrani przedstawiciele Rady
Rodziców.

Kompetencje i zasady działania Rady Rodziców są opisane szczegółowo w regulaminie
dostępnym tutaj [link do regulaminu]
Radę Rodziców+ mogą tworzyć przedstawiciele trójek klasowych, wszyscy chętni rodzice
oraz opiekunowie prawni uczniów. Celem działania tych grup jest praca rzecz naszych dzieci
i szkoły. Naszą platformą komunikacji, poza zebraniami RR, jest grupa na WhatsApp, na
której można zgłaszać i dyskutować pomysły na działania (chęć dołączenia do grupy można
zgłaszać do przedstawicieli klas).
Konkretne przedsięwzięcia realizujemy w ramach Grupy Roboczych. W zeszłym roku
działały grupy: ogródek szkolny, kącik dla klas starszych, projekt Zielone Laboratoria
Taurona, Teraz W(i)ESZ, Przestrzeń szkoły, Piknik, Dzień Nauki. W tym roku też na pewno
zrealizujemy wiele ciekawych przedsięwzięć – a jakich, zależy od Państwa.

Share this article
Font Resize