Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w szkole uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych
oraz specjaliści: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni.
Pedagog, psycholog i pedagog specjalny w szkole:
 wspiera uczniów, rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i
dydaktycznych.
 diagnozuje sytuację wychowawczą w klasie i w szkole w celu rozpoznawania potrzeb i
rozwiązywania problemów.
 udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych
potrzeb realizując z uczniami np. zajęcia specjalistyczne i rewalidacyjne zgodnie z dokumentacją
badań ucznia.
 organizuje i koordynuje organizację działań z zakresu szeroko pojętej profilaktyki w tym profilaktyki
uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 wspiera nauczycieli, wychowawców klas
 udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w sytuacjach kryzysowych i traumatycznych przeżyć.
 prowadzi porady i konsultacje dla rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

Share this article
Font Resize